โครงการอบรมปี 2556 PDF พิมพ์
Thursday, 25 October 2012

อบรมปี 2556

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านบำบัดภายนอกสถาบัน
ปีงบประมาณ 2556 (ต.ค 55 – ก.ย 56)

หลักสูตร
วันที่อบรม
ค่าลงทะเบียน
 Download
๑.การสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๒๗-๒ มีนาคม ๒๕๕๖
ท่านละ ๑,๘๐๐ บาท เต็
 

๒.วิทยากรค่ายบำบัดผู้เสพยาเสพติด
๑-๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖
สมัครโดยไม่เสียค่าลงทะเบียน เต็
 
๓.การบำบัดฟื้นฟูรูปแบบ MATRIX Program

รุ่นที่ ๑
๑๘-๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖
รุ่นที่ ๒
๒๒-๒๖ เมษายาน ๒๕๕๖

สมัครโดยไม่เสียค่าลงทะเบียนเต็
 
๔.การบำบัดรักษาผู้ใช้ยาและสารเสพติดเบื้องต้น
๘-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖
สมัครโดยไม่เสียค่าลงทะเบียน เต็
 
๕.การดูแลผู้ป่วยยาเสพติดที่มีภาวะบกพร่องทางสมอง
๑๕-๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖
สมัครโดยไม่เสียค่าลงทะเบียน เต็
 
๖.แนวทางการดูแลผู้ป่วยเสพติดสารกระตุ้น
๖-๗ มิถุนายน ๒๕๕๖
สมัครโดยไม่เสียค่าลงทะเบียนเต็
 
๗.การพยาบาลผู้ป่วยสุรา
๑๐-๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖
สมัครโดยไม่เสียค่าลงทะเบียนเต็
 
๘.การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดรูปแบบ FAST Model
๒๔-๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖
สมัครโดยไม่เสียค่าลงทะเบียน เต็
 
๙.เวชศาสตร์ยาเสพติดสำหรับแพทย์
๕-๙ สิงหาคม ๒๕๕๖
สมัครโดยไม่เสียค่าลงทะเบียน เต็  
Download หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม
-ตารางหลักสูตรอบรม
-ใบสมัครเข้ารับการอบรม
- เอกสารประชาสัมพันธ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 12 December 2013 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.