มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต PDF พิมพ์
Monday, 23 April 2012
สถาบันธัญญารักษ์  ยินดีต้อนรับ
          คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดให้มีการเรียนการสอนรายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ๒ ในเรื่องการพาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชจากสารเสพติด มีความประสงค์ขอนำนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ ๓ จำนวน ๖๔ คน เข้าศึกษาดูงานการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติด ณ สถาบันธัญญารักษ์ ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ จัดเตรียมสถานที่ดูงานตึกฟื้นฟูฯ เวลา ๐๘.๓๐-๑๐.๓๐ น. ดูงานการทำกลุ่มประชุมะช้า เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ดูตึกบำบัดด้วยยา เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. กล่าวต้อนรับบรรยายสรุปการบำบัดรักษาและฟื้นฟูฯ
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.