หน้าแรก

ผลของโปรแกรมการจัดการชีวิตต่อความรู้ เจตคติ และทักษะการป้องกันการติดซ้ำของผู้ป่วยหลังจำหน่าย PDF พิมพ์
Friday, 18 June 2010
หัวข้อวิทยานิพนธ์    ผลของโปรแกรมการจัดการชีวิตต่อความรู้ เจตคติ และทักษะการป้องกันการติดซ้ำของผู้ใช้สารเสพติดหลังจำหน่ายออกจากสถาบัน
(The Effects of a Life Management Program  on the Knowledge, Attitude and Skills Required for Substance Relapse Prevention among Substance Abusers after being Discharged from the Institute)
ชื่อผู้เขียน              นางนิภาวัล   บุญทับถม
ระดับปริญญา         พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย  การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
                                       คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์     รศ.ดร.มรรยาท   รุจิวิชชญ์
ปีการศึกษา        2550

บททัดย่อ
    การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการจัดการชีวิตต่อความรู้ เจตคติ และทักษะการป้องกันการติดซ้ำของผู้ใช้สารเสพติดหลังจำหน่ายออกจากสถาบัน รวมทั้งศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้สารเสพติดต่อโปรแกรมการจัดการชีวิต
    กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ใช้สารเสพติด หลังจำหน่ายออกจากสถาบันธัญญารักษ์ไม่เกิน 6 เดือน ทั้งเพศชายและเพศหญิง อายุ 18-24 ปี การศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรืออุดมศึกษา จำนวน 60 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 คน กลุ่มทดลอง เป็นกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการจัดการชีวิตที่ประยุกต์ใช้ The SOC model ใช้ระยะเวลาในการทดลอง 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ๆ  60-90 นาที โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เน้นการระดมสมอง การอภิปรายกลุ่ม และการฝึกปฏิบัติ ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการดูแลตามโปรแกรมปกติของสถาบันเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบประเมินความรู้ เจตคติ และทักษะการป้องกันการติดซ้ำก่อนการทดลองและหลังการทดลอง 1 สัปดาห์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างของผลรวมค่าเฉลี่ยความรู้ เจตคติและทักษะการป้องกันการติดซ้ำของผู้ใช้สารเสพติด หลังจำหน่ายจากสถาบัน ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วย Independent t-test และ Chi-square test วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อโปรแกรมการจัดการชีวิตโดยการวิเคราะห์เนื้อหาของการสัมภาษณ์
    ผลการศึกษา พบว่า ผลรวมค่าเฉลี่ยความรู้ เจตคติ และทักษะการป้องกันการติดซ้ำของผู้ใช้สารเสพติดหลังจำหน่ายจากสถาบัน ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลังผ่านโปรแกรมการจัดการชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนับสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจากการสัมภาษณ์ผู้ใช้สารเสพติด พบว่า ผู้ใช้สารเสพติดมีความพึงพอใจต่อโปรแกรมการจัดการชีวิต เนื่องจากเห็นว่าเป็นโปรแกรมที่ช่วยให้มีความรู้ เกิดการเปลี่ยนแปลงเจตคติ และช่วยให้มีทักษะการป้องกันสารเสพติดที่ถูกต้อง สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
    ผลของการศึกษานี้ แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมการจัดการชีวิตที่ประยุกต์ใช้ตามแนวคิด The SOC model สามารถพัฒนาความรู้ เจตคติ และทักษะการป้องกันการติดซ้ำของผู้ใช้สารเสพติดหลังจำหน่ายออกจากสถาบันได้ จึงควรนำไปใช้ในกลุ่มผู้ใช้สารเสพติดประเภทอื่น เพื่อลดปัญหาการติดซ้ำต่อไป

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 18 June 2010 )
ถัดไป >www.thanyarak.go.th, 60 Prachatipat Thanyaburi Pathumthani 12130 Tel 02-5310080-4