โครงการส่งเสริมสุขภาพ อาชีวอนามัยและพัฒนาความรู้ ความปลอดภัย PDF พิมพ์
Friday, 22 January 2010
โครงการส่งเสริมสุขภาพ อาชีวอนามัยและพัฒนาความรู้ ความปลอดภัย
ปลอดโรคจากการทำงาน เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพ (Basic  Life  Support – BLS)

1. วัตถุประสงค์
       1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และฝึกทักษะในเรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์   
       2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางการพยาบาลได้พัฒนาวิชาการอย่างต่อเนื่องทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

2. กลุ่มเป้าหมาย    
    บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล  และบุคลากรที่ปฏิบัติงานกับผู้ป่วย สถาบันธัญญารักษ์  จำนวน 160 คน แบ่งการฝึกอบรมเป็น  4 รุ่น ๆ ละ 40 คน

3. วิธีการอบรม    
    บรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบัติ

4. ระยะเวลาในการอบรม 
   
     รุ่นที่ 1 วันที่ 22 มกราคม 2552     ณ ห้องประชุมตึกเขียวส่อง สถาบันธัญญารักษ์
     รุ่นที่ 2 วันที่ 23 มกราคม 2552     ณ ห้องประชุมชั้น 5 ตึกอำนวยการ สถาบันธัญญารักษ์
     รุ่นที่ 3 วันที่ 26 มกราคม 2552     ณ ห้องประชุมชั้น 5 ตึกอำนวยการ สถาบันธัญญารักษ์
     รุ่นที่ 4 วันที่ 27 มกราคม 2552     ณ ห้องประชุมชั้น 5 ตึกอำนวยการ สถาบันธัญญารักษ์

5. วิทยากร    จากสถาบันธัญญารักษ์    
    
6. สถานที่     ห้องประชุมสถาบันธัญญารักษ์

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 22 January 2010 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.