หน้าแรก

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
Friday, 27 February 2015
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่
และแนวทางการกำกับดูแลสถานพยาบาล
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  พ.ศ.  ๒๕๒๒
วันที่  ๒๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘   ณ ห้องรามอินทรา ๑ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น

      การจัดประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมบุคลากรจากสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการอนุญาตจัดตั้ง และควบคุมกำกับดูแล สถานพยาบาลตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแบ่งเป็น ๓ ประเภทคือ สถานพยาบาลภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 27 February 2015 )
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
ประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติครั้งที่ ๑๖
Friday, 13 February 2015
- หนังสือเชิญประชุม
- ลงทะเบียนการนำเสนอผลงานวิชาการยาเสพติด
- ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการยาเสพติดครั้งที่ ๑๖
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 13 February 2015 )
โครงการอบรมปี 2558
Thursday, 27 November 2014
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 27 November 2014 )
การอบรมหลักสูตรการบำบัดรักษายาเสพติดแบบสากลระดับพื้นฐาน
Thursday, 12 February 2015
การอบรมหลักสูตรการบำบัดรักษายาเสพติดแบบสากลระดับพื้นฐาน
ระหว่างวันที่ 9  กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม  2558

        ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยและประชาคมโลก ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งกรมการแพทย์โดยสถาบันธัญญารักษ์และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ภูมิภาคถือเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทหน้าที่ด้านการพัฒนาวิชาการการบำบัดรักษายาเสพติด และในโอกาสที่ภูมิภาคเอเชีย ได้รวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกัน ในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) นี้โดยเป้าหมายการดำเนินงานความร่วมมือในหลาย ๆ ด้านและโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ซึ่งต้องร่วมกันดำเนินการทั้งด้านการป้องกัน การปราบปราม และการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 12 February 2015 )
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
สมเด็จพระราชชนนีของประเทศภูฏาน
Thursday, 22 January 2015

การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูแห่งชาติบรมราชชนนี
ของสมเด็จพระราชชนนีอาชิ  เชริง  เป็ม  วังชุก  และเจ้าหญิง  อาชิ  ชิมิ  ยัมซัม
ระหว่างวันที่ 12-13  มกราคม  2558
วัตถุประสงค์ :  เพื่อทรงศึกษาดูงานและร่วมมือกับสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูแห่งชาติบรมราชชนนี  ในขอบเขตการปฏิบัติงานด้านการบำบัดรักษา การติดต่อ ทักษะเบื้องต้นด้านโปรแกรม  และการแลกเปลี่ยนความรู้สำหรับการจัดตั้งสถานฟื้นฟูแห่งใหม่ ณ ประเทศภูฏาน
ขอบเขตความร่วมมือ 5 ด้าน ได้แก่  
  1. ให้  PMNIDAT เป็นต้นแบบด้านการบำบัดรักษา/การปฏิบัติของ PMNIDAT (ผู้ป่วยใน-ผู้ป่วยนอก)
     วิธีการของ PMNIDAT  ที่ใช้ (FAST and  MATRIX ของผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก)  ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค  ดังนั้น  YDF (Youth Development Fund)  สามารถศึกษาดูงานและนำไปใช้เป็นต้นแบบใหม่ในศูนย์ใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น
  2. ความร่วมมือด้านการฟื้นฟูทักษะทางวิชาชีพของ PMNIDAT
     “การงานอาชีวะบำบัด”  มีส่วนช่วยให้ผู้เข้ารับการรักษาเข้มแข็งและมีกำลังในการต่อสู้ปัญหาโดยการให้อาชีพแก่พวกเขา  PMNIDAT เป็นสถาบันที่ให้ความสำคัญในทักษะด้านการฟื้นฟู  โดย YDF  สามารถศึกษาดูงานและจัดตั้งโปรแกรมบางรูปแบบกับศูนย์ฟื้นฟูและ DICs แห่งใหม่ที่กำลังจะจัดตั้ง
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 22 January 2015 )
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 10 จาก 24
www.thanyarak.go.th, 60 Prachatipat Thanyaburi Pathumthani 12130 Tel 02-5310080-4