หน้าแรก

งานเกษียณอายุราชการปี 2558
Friday, 02 October 2015
       สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี จัดงานแสดงมุฑิตาจิตให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 ในหัวข้อ จากเส้นทางที่ยาวไกล สู่เส้นชัยที่ภาคภูมิ เพื่อเป็นการสานความสัมพันธ์อันดีงามและสร้างภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานมาจน ตลอดอายุราชการ ในวันพุธที่ 30 กันยายน 2558  ณ ห้องประชุมพลเรือตรี นายแพทย์วิทุร  แสงสิงแก้ว ตึกอำนวยการ ซึ่งในปีมีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 17 ท่าน
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล
Thursday, 24 September 2015

         กระทรวงสาธารณสุข กำหนดจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนีบนแท่นฐานเดียวกัน เนื่องใน "วันมหิดล" เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ฯ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์
เกษียณอายุราชการ จังหวัดปทุมธานี
Thursday, 24 September 2015

        จังหวัดปทุมธานีได้กำหนดจัดงานเลี้ยงขอบคุณส่วนราชการทุกภาคส่วน องค์กรภาคเอกชน ในการร่วมกันผลักดันและขับเคลื่อนการทำงานของจังหวัดปทุมธานี ในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๘ พร้อมทั้งแสดงมุทิตาจิตแก่หัวหน้าส่วนราชการผู้เกษียณอายุราชการ โดยมีนายแพทย์วิโรจน์ วีรชัย ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีได้เข้าร่วมงาน เมื่อวันพุธที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องปทุมมาศ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 24 September 2015 )
ขยายเปิดรับสมัครหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
Friday, 25 September 2015

 หลักสูตร "พยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด"

Program  of Nursing Specialty in Drug and  Substance  Abuse  Users
รุ่นที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ระหว่างวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เพื่อพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพในการปฏิบัติการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๑ ๐๐๘๐-๗ ต่อ ๕๑๔, ๔๙๒ โทรสาร
๐ ๒๙๙๘ ๙๑๗๘

-Download
- หนังสือเลื่อนการอบรม
- หนังสือเลื่อนการอบรม ครั้งที่ 2

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 25 September 2015 )
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
Wednesday, 26 August 2015
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การบูรณาการจัดเก็บตัวชี้วัดที่จำเป็นและเหมาะสม

สำหรับการบันทึก ติดตามประเมินผล ด้านการดูแลผู้ติดยาเสพติด
วันที่ 24 สิงหาคม 2558
ณ.โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จ.ปทุมธานี
  
        เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักวิชาการกรมการแพทย์ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี โรงพยาบาลธัญญารักษ์ภูมิภาค และสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์จัดระบบการจัดเก็บ รวบรวม บันทึกข้อมูลผลการบำบัดรักษายาเสพติด สารเสพติด สุรา และบุหรี่
 ซึ่งเป็นยาเสพติดที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีระบบการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานการบำบัดรักษายาเสพติดอย่างเป็นระบบ สร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่าง ๆ มีการวัดเทียบเคียงผลลัพธ์การบำบัดรักษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการร่วมกับงานคุณภาพของโรงพยาบาล และใช้โปรแกรมข้อมูลจากโครงการ THIP หรือ Thailand Hospital Indicator Project ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
Download เอกสารประกอบการประชุม
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 26 August 2015 )
www.thanyarak.go.th, 60 Prachatipat Thanyaburi Pathumthani 12130 Tel 02-5310080-4