หน้าแรก

ประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติครั้งที่ ๑๖
Friday, 13 February 2015

      เนื่องจากในปีนี้จะเป็นการประชุมวิชาการร่วมกันกับ International Society for Substance Use Prevention and Treatment Professional (ISSUP) ในวันแรกประมาณ 500 คน ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมประชุมทั่วโลก สถาบันฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ดังต่อไปนี้
1. ลงทะเบียนที่เว็บไซต์สถาบันธัญญารักษ์ www.thanyarak.go.th (จำนวน 1,000 คน)
2. ส่งหนังสืออนุมัติบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่
16 ปี 2558 มาที่กลุ่มงานจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี ภายใน วันที่ 31 พฤษภาคม 2558 (FAX 02-532-5187)
3. ทางสถาบันฯ ส่งหนังสือตอบรับการเข้าร่วมประชุมวิชาการให้ทราบ
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ปี 2558 วันที่ 17 มิถุนายน 2558 ทางเว็บไซต์สถาบันธัญญารักษ์ www.thanyarak.go.th
      กรุณาดำเนินตามขั้นตอนการลงทะเบียน ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิชาการต้องมีรายชื่อประกาศทางเว็บไซต์สถาบันธัญญารักษ์

- หนังสือเชิญประชุม
- ลงทะเบียนการนำเสนอผลงานวิชาการยาเสพติด
- ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการยาเสพติดครั้งที่ ๑๖

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 23 March 2015 )
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
Friday, 27 February 2015
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่
และแนวทางการกำกับดูแลสถานพยาบาล
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  พ.ศ.  ๒๕๒๒
วันที่  ๒๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘   ณ ห้องรามอินทรา ๑ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น

      การจัดประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมบุคลากรจากสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการอนุญาตจัดตั้ง และควบคุมกำกับดูแล สถานพยาบาลตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแบ่งเป็น ๓ ประเภทคือ สถานพยาบาลภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 27 February 2015 )
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
การอบรมหลักสูตรการบำบัดรักษายาเสพติดแบบสากลระดับพื้นฐาน
Thursday, 12 February 2015
การอบรมหลักสูตรการบำบัดรักษายาเสพติดแบบสากลระดับพื้นฐาน
ระหว่างวันที่ 9  กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม  2558

        ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยและประชาคมโลก ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งกรมการแพทย์โดยสถาบันธัญญารักษ์และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ภูมิภาคถือเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทหน้าที่ด้านการพัฒนาวิชาการการบำบัดรักษายาเสพติด และในโอกาสที่ภูมิภาคเอเชีย ได้รวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกัน ในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) นี้โดยเป้าหมายการดำเนินงานความร่วมมือในหลาย ๆ ด้านและโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ซึ่งต้องร่วมกันดำเนินการทั้งด้านการป้องกัน การปราบปราม และการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 12 February 2015 )
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
สมเด็จพระราชชนนีของประเทศภูฏาน
Thursday, 22 January 2015

การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสถาบันบำบัดรักษา
และฟื้นฟูแห่งชาติบรมราชชนนี

ของสมเด็จพระราชชนนีอาชิ  เชริง  เป็ม  วังชุก
และเจ้าหญิง  อาชิ  ชิมิ  ยัมซัม

ระหว่างวันที่ 12-13  มกราคม  2558
วัตถุประสงค์ :  เพื่อทรงศึกษาดูงานและร่วมมือกับสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูแห่งชาติบรมราชชนนี  ในขอบเขตการปฏิบัติงานด้านการบำบัดรักษา การติดต่อ ทักษะเบื้องต้นด้านโปรแกรม  และการแลกเปลี่ยนความรู้สำหรับการจัดตั้งสถานฟื้นฟูแห่งใหม่ ณ ประเทศภูฏาน
ขอบเขตความร่วมมือ 5 ด้าน ได้แก่  
  1. ให้  PMNIDAT เป็นต้นแบบด้านการบำบัดรักษา/การปฏิบัติของ PMNIDAT (ผู้ป่วยใน-ผู้ป่วยนอก)
     วิธีการของ PMNIDAT  ที่ใช้ (FAST and  MATRIX ของผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก)  ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค  ดังนั้น  YDF (Youth Development Fund)  สามารถศึกษาดูงานและนำไปใช้เป็นต้นแบบใหม่ในศูนย์ใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น
  2. ความร่วมมือด้านการฟื้นฟูทักษะทางวิชาชีพของ PMNIDAT
     “การงานอาชีวะบำบัด”  มีส่วนช่วยให้ผู้เข้ารับการรักษาเข้มแข็งและมีกำลังในการต่อสู้ปัญหาโดยการให้อาชีพแก่พวกเขา  PMNIDAT เป็นสถาบันที่ให้ความสำคัญในทักษะด้านการฟื้นฟู  โดย YDF  สามารถศึกษาดูงานและจัดตั้งโปรแกรมบางรูปแบบกับศูนย์ฟื้นฟูและ DICs แห่งใหม่ที่กำลังจะจัดตั้ง
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 31 March 2015 )
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
เปิดรับสมัครหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
Friday, 02 March 2012

 หลักสูตร "พยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด"

Program  of Nursing Specialty in Drug and  Substance  Abuse  Users
รุ่นที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ระหว่างวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เพื่อพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพในการปฏิบัติการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด

กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๑ ๐๐๘๐-๗ ต่อ ๕๑๔, ๔๙๒ โทรสาร
๐ ๒๙๙๘ ๙๑๗๘

Download
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 21 January 2015 )
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 10 จาก 23
www.thanyarak.go.th, 60 Prachatipat Thanyaburi Pathumthani 12130 Tel 02-5310080-4