หน้าแรก

ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
Friday, 10 July 2015

          ก้าวใหม่งานวิชาการยาเสพติดระดับนานาชาติ : กรมการแพทย์ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วย The Colombo Plan Secretariat โดย ICCE (International Centre for Certification and Education of Addiction Professionals) ได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาวิชาการและบุคลากรด้านการบำบัดรักษายาเสพติด ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 10 July 2015 )
หลักสูตรการบำบัดผู้ป่วยยาและสารเสพติด
Thursday, 09 July 2015
 หลักสูตรการบำบัดผู้ป่วยยาและสารเสพติดด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม
(Cognitive Behavioral Therapy)

สถาบันธัญญารักษ์ เปิดหลักสูตรการบำบัดผู้ป่วยยาและสารเสพติดด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavioral Therapy) ทั้งหมด ๕ รุ่น 

- รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓-๖ สิงหาคม ๒๕๕๘
- รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘
- รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
- รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม-๓ กันยายน ๒๕๕๘
- รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๗-๑๐ กันยายน ๒๕๕๘  
เฉพาะผู้ที่สังกัดอยู่ในเขตบริการสุขภาพ , , ,
เขตบริการสุขภาพ ที่ ๓ ชัยนาท กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี
เขตบริการสุขภาพ ที่ ๔ นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นครนายก
เขตบริการสุขภาพ ที่ ๔ กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
เขตบริการสุขภาพ ที่ ๖ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว สมุทรปราการ จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง
สถาบันฯสนับสนุนที่พัก ๓ คืน ไม่เสียค่าลงทะเบียน ส่วนค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง เบิกจากต้นสังกัด
- นังสือเชิญประชุม
- ลงทะเบียนออนไลน์
อบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานถ่ายทอดเทคโนโลยี เบอร์
๐ ๒๕๓๑ ๐๐๘๐-๗ ต่อ ๓๖๑, ๔๕๑, ๔๗๙

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 09 July 2015 )
ประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติครั้งที่ ๑๖
Friday, 13 February 2015
- หนังสือเชิญประชุม
- กำหนดการประชุมวิชาการครั้งที่ 16
- เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ (เฉพาะที่อนุญาติให้เผยแพร่ได้)

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 13 July 2015 )
การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อเสนอเชิงนโยบาย
Thursday, 09 July 2015
         สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี จัดการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อเสนอเชิงนโยบายในการจัดตั้งหน่วยงานกลางด้านการบำบัดรักษายาเสพติด เพื่อมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบหลักด้านการบูรณาการความร่วมมือ การกำหนดมาตรการ กฎหมาย ตลอดจนการศึกษา วิจัย อบรมพัฒนาความรู้ การตรวจอนุญาตและการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด และการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการบำบัดรักษายาเสพติด ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงาน ป.ป.ส. กรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์ กองบัญชาการกองทัพไทย กรมการปกครอง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต และภาคประชาสังคมเข้าร่วมระดมความคิดเห็น
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 09 July 2015 )
เปิดรับสมัครหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
Friday, 02 March 2012

 หลักสูตร "พยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด"

Program  of Nursing Specialty in Drug and  Substance  Abuse  Users
รุ่นที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ระหว่างวันที่ ๑๐ สิงหาคม – ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เพื่อพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพในการปฏิบัติการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด

กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๑ ๐๐๘๐-๗ ต่อ ๕๑๔, ๔๙๒ โทรสาร
๐ ๒๙๙๘ ๙๑๗๘

Download
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 20 May 2015 )
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 10 จาก 27
www.thanyarak.go.th, 60 Prachatipat Thanyaburi Pathumthani 12130 Tel 02-5310080-4