หน้าแรก

ศึกษาดูงานเวียดนามเหนือ
Tuesday, 16 September 2014
 ศึกษาดูงานเวียดนามเหนือระหว่าง
วันที่ 22-24 กรกฎาคม 2557

         ท่านรองอธิบดีกรมการแพทย์ นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ    และคณะผู้บริหารกรมการแพทย์ ศึกษาดูงานด้านการบำบัดรักษายาเสพติด ณ ประเทศเวียดนาม โดยดูงานที่ Standing Office on Drugs and Crime ( SODC) หน่วยงานกลางด้านยาเสพติดของเวียดนาม ศูนย์สาธารณสุขป้องกันปราบปราม HIV/ AIDS ซึ่งเป็นศูนย์สาธารณสุขในเมืองฮานอย ให้บริการในการรักษาผู้ติดเชื้อ HIVในพื้นที่เขตลองเบียน และศูนย์บำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่ 5 ฮานอย ให้การบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วย ฝิ่นและเฮโรอีน  ทั้งระบบสมัครใจและบังคับบำบัด ใช้ระยะเวลาในการบำบัดรักษาประมาณ 2 ปี

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 16 September 2014 )
การอบรมด้านยาเสพติดในภูมิภาคอาเซียน
Tuesday, 09 September 2014

          รองอธิบดีกรมการแพทย์ นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ เป็นประธานปิดการอบรม และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในภูมิภาคอาเซียน (Standard training course on drug dependence  treatment and rehabilitation ) ฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2557-5 กันยายน 2557 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 25 คนจาก 9 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา พม่า ลาว เวียดนาม อินโดนีเซีย สิงค์โปร มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 09 September 2014 )
ศึกษาดูงานสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์
Thursday, 04 September 2014
การศึกษาดูงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ในกลุ่มประเทศอาเซียน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์
ระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

         นายแพทย์วิโรจน์ วีรชัย ผู้อำนวยการสถาบันธัญญารักษ์ หัวหน้าคณะผู้แทนจากประเทศไทย ผู้แทนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์และได้การต้อนรับจาก Police Lieutenant ColonelTin Aung, Deputy Director of the international relations section of the Myanmar Police Force's anti-drug taskforce พร้อมด้วยนายถาวร เนียมนำ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายควบคุมยาเสพติด ประจำประเทศพม่าและคณะ ให้การต้อนรับ 


แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 04 September 2014 )
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
วันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2557
Monday, 30 June 2014

        สถาบันธัญญารักษ์ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2557 ในวันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน เวลา 8.30 น. โดยได้รับเกียรติจาก นายพงศธร  สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก “โรงพยาบาล โรงเรียน ร่วมใจ ป้องกัน เด็กไทยห่างไกลยาเสพติด” และเป็นประธานในการมอบมอบธง“โรงพยาบาล โรงเรียน ร่วมใจ ป้องกัน เด็กไทยห่างไกลยาเสพติด” ให้แก่ผู้แทนจากโรงเรียน และโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพและจังหวัดปทุมธานี และร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อให้คำสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อต่อต้านยาเสพติด  ร่วมด้วย นายแพทย์ณรงค์  ตั้งตรงไพโรจน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพและจังหวัดปทุมธานี มากกว่า 1,000 คน เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการสร้างความร่วมมือของโรงพยาบาลและโรงเรียน ครู อาจารย์ ในการร่วมแรง ร่วมใจ ผนึกกำลังร่วมกันป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ไม่ให้เข้ามาแพร่ระบาดในสถานศึกษา ช่วยกันรณรงค์ ให้ความรู้สร้างความตระหนัก และปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนไทย เข้าใจถึงพิษภัยและประพฤติปฏิบัติให้ห่างไกลยาเสพติด

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 30 June 2014 )
ธัญญารักษ์มินิมาราธอนครั้งที่ 16
Monday, 30 June 2014

          นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์  เป็นประธานเปิดงานวิ่งการกุศล “เทิดพระเกียรติสมเด็จย่าธัญญารักษ์มินิมาราธอนครั้งที่ 16”  ในวันอาทิตย์ที่ 29  มิถุนายน 2557 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกทุกปี ร่วมด้วย นพ.วิโรจน์ วีรชัย ผู้อำนวยการสถาบันธัญญารักษ์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากหลายองค์กรรายได้จากการจัดงานในครั้งนี้เพื่อจัดหาทุนก่อสร้างพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพร้อมแท่นประดิษฐาน  จัดซื้อเครื่องมือแพทย์และวัสดุในการฝึกอาชีพผู้ป่วยยาเสพติดที่รับการบำบัดรักษาระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ และจัดหาทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดที่มีฐานะยากจน รวมถึงส่งเสริมพลานามัยของข้าราชการและประชาชนทั่วไป ซึ่งในปี 2556 มีนักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 2,500 คน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 30 June 2014 )
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 10 จาก 16
www.thanyarak.go.th, 60 Prachatipat Thanyaburi Pathumthani 12130 Tel 02-5310080-4