หน้าแรก

รับประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล
Thursday, 27 March 2014

           นายแพทย์วิโรจน์  วีรชัย ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เข้ารับประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557  ณ ศูนย์การประชุม IMPACT FORUM   เมืองทองธานี เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 27 March 2014 )
การประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือไทย-กัมพูชา
Wednesday, 26 February 2014
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการบำบัดรักษายาเสพติด
ความร่วมมือไทย-กัมพูชา
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
Workshop on Evaluation Session of Enhancing Capacity
of Cambodian Treatment

and Rehabilitation Personnel Project, Cooperation of Thai-Cambodia
ดำเนินวันที่ 13-16 มกราคม 2557

           ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบต่อประชาคมโลก..เป็นปัญหาที่รัฐบาลให้ความสำคัญกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติที่ต้องแก้ไขอย่างจริงจังในทุกภาคส่วน.. และในวาระที่ประเทศในภูมิภาคอาเซียนจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN ECONOMIC COMMUNITY) ในปี 2558.. ยาเสพติดก็ถือเป็นวาระแห่งภูมิภาคที่ทุกประเทศจะมีความร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและกำหนดเป้าหมายให้อาเซียนปลอดจากยาเสพติด (Drug Free ASEAN) ในปี 2015
          สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี(สบยช.) กรมการแพทย์ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่โดยตรงในด้านการบำบัดรักษาและพัฒนาวิชาการด้านยาเสพติดและสารเสพติดของประเทศ และมีแผนดำเนินการเพื่อให้ประเทศไทยเป็น Lead Country ในเรื่องการบำบัดรักษายาเสพติด ได้เชิญประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคทั้ง 10 ประเทศมาร่วมประชุมวิชาการครั้งแรกในภูมิภาคเมื่อวันที่ 17-19 เดือนกรกฎาคม ปี 2556 นอกจากนั้นยังได้มีการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรผู้ทำหน้าที่บำบัดรักษายาเสพติด ได้แก่ แพทย์ พยาบาล นักบำบัดจากประเทศกัมพูชา ลาว เมียนม่า เวียดนาม และประเทศนอกภูมิภาคอาเซียนคือภูฐาน นอกจากนี้ยังมีโครงการความร่วมมือทวิภาคีเพื่อพัฒนาการบำบัดรักษายาเสพติดกับประเทศคู่ความร่วมมือ คือ กัมพูชา และลาว
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 28 March 2014 )
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการพยาบาลยาเสพติดแห่งชาติ
Tuesday, 11 February 2014

 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการพยาบาลยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ ๕
เรื่อง "พยาบาลยาเสพติดไทย : พัฒนาคน พัฒนางาน เพื่อรองรับ service plan"
วันที่ ๒๐-๒๑ มกราคม ๒๕๕๗
ณ โรงแรมริมกกรีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ Download
- นโยบายสาธารณสุข : Service Plan ด้านยาเสพติด  นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา
 - การป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน  ผศ.ดร.น.พ.อภินันท์ อร่ามรัตน์
 - ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหายาเสพติด  นายแพทย์อังกูร  ภัทรากร
วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ Download
 - นโยบายเชิงรุกด้านยาเสพติด
 น.ต.นพ.บุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน์
 - การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลยาเสพติด  ดร.ยุวดี เกตุสัมพันธ์
 - การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล และบันไดวิชาชีพการพยาบาลยาเสพติด
ผศ.ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์
 - ชมรมพยาบาลยาเสพติดไทย (ชพยท)  นางบรรจงจิตต์ พันธุ์ทอง
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 13 February 2014 )
เปิดรับสมัครสมาชิกชมรมพยาบาลยาเสพติดไทย
Friday, 07 February 2014

 ชมรมพยาบาลยาเสพติดไทย

วัตถุประสงค์
๑. เป็นศูนย์รวมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด
๒. ส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของวิชาชีพ พัฒนามาตรฐานการประกอบวิชาชีพ สนับสนุนการศึกษา วิจัยและเผยแพร่ความรู้ด้านการพยาบาลยาเสพติด
๓. สร้างเสริมและผดุงไว้ซึ่งปฏิบัติการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติดที่เป็นเลิศ เพื่อสุขภาวะที่ดีของสังคม
๔. ส่งเสริมความสามัคคี จริยธรรม คุณธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
๕. เป็นตัวแทนของสมาชิกในการติดต่อและร่วมมือประสานงานกับองค์กรทั้งรัฐและเอกชนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

- รายละเอียดโครงการชมรมพยาบาลยาเสพติดไทย
- ข้อกำหนดชมรมพยาบาลยาเสพติดไทย
- ใบสมัครชมรมพยาบาลยาเสพติดไทย
- รายชื่อผู้สมัครสมาชิกชมรมพยาบาลยาเสพติดไทย
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 08 April 2014 )
วารสารวิชาการเสพติด Thai Journal of Addiction
Wednesday, 15 January 2014
 วารสารวิชาการเสพติด
Thai Journal of Addiction

การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ และเผยแพร่

       สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี  ได้จัดทำ “วารสารวิชาการเสพติด” ขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ข้อมูลวิชาการด้านยาและสารเสพติด
       ยินดีรับผลงานทางวิชาการประเภทบทความวิจัย และบทความวิชาการ ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องด้านยาและสารเสพติด
       จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ และหน่วยงานต่าง ๆ ส่งผลงานวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน “วารสารวิชาการเสพติด” โดยส่งผลงานที่  
    
    บรรณาธิการวารสารวิชาการเสพติด
    สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี  
    เลขที่ 60 ถ.พหลโยธิน  ต.ประชาธิปัตย์  อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี  12130
    โทร. 0-2531-0080-8   โทรสาร 0-2531-80085
    E-mail : , http://www.thanyarak.go.th
    Download คำชี้แจงการส่งเรื่องเพื่อลงพิมพ์

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 20 January 2014 )
www.thanyarak.go.th, 60 Prachatipat Thanyaburi Pathumthani 12130 Tel 02-5310080-4