หน้าแรก

วันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2557
Monday, 30 June 2014

        สถาบันธัญญารักษ์ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2557 ในวันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน เวลา 8.30 น. โดยได้รับเกียรติจาก นายพงศธร  สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก “โรงพยาบาล โรงเรียน ร่วมใจ ป้องกัน เด็กไทยห่างไกลยาเสพติด” และเป็นประธานในการมอบมอบธง“โรงพยาบาล โรงเรียน ร่วมใจ ป้องกัน เด็กไทยห่างไกลยาเสพติด” ให้แก่ผู้แทนจากโรงเรียน และโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพและจังหวัดปทุมธานี และร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อให้คำสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อต่อต้านยาเสพติด  ร่วมด้วย นายแพทย์ณรงค์  ตั้งตรงไพโรจน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพและจังหวัดปทุมธานี มากกว่า 1,000 คน เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการสร้างความร่วมมือของโรงพยาบาลและโรงเรียน ครู อาจารย์ ในการร่วมแรง ร่วมใจ ผนึกกำลังร่วมกันป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ไม่ให้เข้ามาแพร่ระบาดในสถานศึกษา ช่วยกันรณรงค์ ให้ความรู้สร้างความตระหนัก และปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนไทย เข้าใจถึงพิษภัยและประพฤติปฏิบัติให้ห่างไกลยาเสพติด

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 30 June 2014 )
ธัญญารักษ์มินิมาราธอนครั้งที่ 16
Monday, 30 June 2014

          นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์  เป็นประธานเปิดงานวิ่งการกุศล “เทิดพระเกียรติสมเด็จย่าธัญญารักษ์มินิมาราธอนครั้งที่ 16”  ในวันอาทิตย์ที่ 29  มิถุนายน 2557 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกทุกปี ร่วมด้วย นพ.วิโรจน์ วีรชัย ผู้อำนวยการสถาบันธัญญารักษ์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากหลายองค์กรรายได้จากการจัดงานในครั้งนี้เพื่อจัดหาทุนก่อสร้างพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพร้อมแท่นประดิษฐาน  จัดซื้อเครื่องมือแพทย์และวัสดุในการฝึกอาชีพผู้ป่วยยาเสพติดที่รับการบำบัดรักษาระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ และจัดหาทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดที่มีฐานะยากจน รวมถึงส่งเสริมพลานามัยของข้าราชการและประชาชนทั่วไป ซึ่งในปี 2556 มีนักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 2,500 คน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 30 June 2014 )
ประชุมวิชาการยาเสพติดครั้งที่ 15
Wednesday, 18 June 2014

         เมื่อวันที่ 11-13 มิถุนายน 2557  ณ ห้องประชุมอิมแพ็คคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ฮอลล์ 9 เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ได้จัดประชุมวิชาการ ยาเสพติดแห่งชาติครั้งที่ 15 ประจำปี 2557 ภายใต้หัวข้อ “ความท้าทาย: การบำบัดรักษาการติดยาเสพติด ในอนาคต” Addiction treatment : Future Challenges and opportunities เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้รับทราบสถานการณ์ปัญหายาเสพติด และทิศทางนโยบายในการดำเนินงาน รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ อันจะไปสู่การพัฒนางาน และการผลักดันนโยบายด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สำคัญและมอบรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดแก่ ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการบริหารจัดการและพัฒนานโยบายและด้านการบำบัดรักษาซึ่งในปีนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมงานมากกว่า 1,700 คน โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน โดยมีนายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมา อธิบดีกรมการแพทย์และนายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

สามารถ Download เอกสารประกอบการบรรยายและนำเสนอผลงานได้ที่ www.thanyarak.go.th/15.html
ภาพงานประชุมวิชาการครั้งที่ 15

  

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 20 June 2014 )
พิธีลงนามความร่วมมือ
Wednesday, 18 June 2014

       เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗   ณ อิมแพ็ค คอนเวนชั่น เซนเตอร์ ฮอลล์ ๙ เมืองทองธานี นนทบุรี ภายในงานประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติครั้งที่ 15 ประจำปี 2557 ในหัวข้อ“ความท้าทาย: การบำบัดรักษาการติดยาเสพติดในอนาคต” Addiction treatment : Future Challenges and opportunities  ได้มีการจัดพิธีลงนามความร่วมมือ ในการสนับสนุนการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด ระหว่างสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) นายแพทย์กิตตินันท์ อนรรฆมณี  รองผู้อำนวยการสถาบันฯ นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร  ประธานคณะกรรมการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ยาเสพติด และกรมการแพทย์ โดย นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์วิโรจน์  วีรชัย ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี โดยได้รับเกียรติจาก  ศาสตราจารย์พิเศษอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นประธานในการลงนาม

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 18 June 2014 )
ขอเลื่อนวันอบรม
Monday, 09 June 2014
ประกาศขอเลื่อนวันอบรมหลักสูตร โครงการการบำบัดผู้ป่วยยาและสารเสพติด
ด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavioral Therapy)
  • จากวันที่ 18-20 มิถุนายน 2557 เป็น วันที่ 5-7 สิงหาคม 2557
  • จากวันที่ 2-4 กรกฏาคม 2557 เป็น วันที่ 2-4 กันยายน 2557
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 09 June 2014 )
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 10 จาก 13
www.thanyarak.go.th, 60 Prachatipat Thanyaburi Pathumthani 12130 Tel 02-5310080-4