หน้าแรก

ธัญญารักษ์มินิมาราธอน ครั้งที่ ๑๗
Friday, 24 April 2015
ขอเชิญร่วมวิ่งการกุศล ธัญญารักษ์มินิมาราธอน ครั้งที่ ๑๗
เทิดพระเกียรติสมเด็จย่าธัญญารักษ์มินิมาราธอน
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๖.๐๐ น. ณ สถาบันธัญญารักษ์

วัตถุประสงค์
เพื่อจัดหาทุนก่อสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพร้อมแท่นประดิษฐาน จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใน
การฝึกอาชีพผู้ป่วยยาเสพติดที่รับการบำบัดรักษาระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ  รวมทั้งส่งเสริมพลานามัยของข้าราชการและประชาชนทั่วไป และหากสนใจบริจาคได้ที่บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีเงินสมทบทุนสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จย่า โดยสถาบันธัญญารักษ์ เลขที่บัญชี ๑๒๐-๐-๘๖๐๑๔-๔ ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน
ประเภทการแข่งขัน

ประเภทมินิมาราธอน     ๑๐.๕     กิโลเมตร

 ประเภทมินิมาราธอน     ๕    กิโลเมตร     
ค่าสมัคร
ท่านละ ๒๘๐ บาทพร้อมเสื้อที่ระลึก ๑ ตัว   
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘  


ติดต่อสอบถามได้ที่ สถาบันธัญญารักษ์ จังหวัดปทุมธานี        
โทร.  ๐ ๒๕๓๑ ๐๐๘๐ – ๘ ต่อ ๕๑๔,๔๙๔,๕๐๕                                    
โทรสาร  ๐ ๒๙๙๘ ๙๑๗๖ แผ่นพับรายละเอียด
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 24 April 2015 )
ประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติครั้งที่ ๑๖
Friday, 13 February 2015

      เนื่องจากในปีนี้จะเป็นการประชุมวิชาการร่วมกันกับ International Society for Substance Use Prevention and Treatment Professional (ISSUP) ในวันแรกประมาณ 500 คน ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมประชุมทั่วโลก สถาบันฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ดังต่อไปนี้
1. ลงทะเบียนที่เว็บไซต์สถาบันธัญญารักษ์ www.thanyarak.go.th (จำนวน 1,000 คน)
2. ส่งหนังสืออนุมัติบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่
16 ปี 2558 มาที่กลุ่มงานจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี ภายใน วันที่ 31 พฤษภาคม 2558 (FAX 02-532-5187)
3. ทางสถาบันฯ ส่งหนังสือตอบรับการเข้าร่วมประชุมวิชาการให้ทราบ
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ปี 2558 วันที่ 17 มิถุนายน 2558 ทางเว็บไซต์สถาบันธัญญารักษ์ www.thanyarak.go.th
      กรุณาดำเนินตามขั้นตอนการลงทะเบียน ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิชาการต้องมีรายชื่อประกาศทางเว็บไซต์สถาบันธัญญารักษ์

- หนังสือเชิญประชุม
- ลงทะเบียนการนำเสนอผลงานวิชาการยาเสพติด
- ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการยาเสพติดครั้งที่ ๑๖

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 23 March 2015 )
การสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
Friday, 17 April 2015
ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
ให้ความกรุณาเป็นประธานกิตติมศักดิ์ในการสร้าง
พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี


       วันอังคารที่ 7 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีได้ให้ความกรุณาแก่สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี โดยให้นายแพทย์วิโรจน์ วีรชัย ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เข้าพบ ณ อาคารทำเนียบองคมนตรี ถนนสราญรมย์ กรุงเทพมหานคร ทั้งได้ให้ความเห็นและคำแนะนำในการสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพร้อมแทนประดิษฐานที่กรม ศิลปากรอนุมัติในเบื้องต้นแล้วและให้การตอบรับเป็นประธานกิตติมศักดิ์ในการสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในครั้งนี้ด้วย
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 17 April 2015 )
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
Friday, 27 February 2015
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่
และแนวทางการกำกับดูแลสถานพยาบาล
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  พ.ศ.  ๒๕๒๒
วันที่  ๒๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘   ณ ห้องรามอินทรา ๑ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น

      การจัดประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมบุคลากรจากสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการอนุญาตจัดตั้ง และควบคุมกำกับดูแล สถานพยาบาลตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแบ่งเป็น ๓ ประเภทคือ สถานพยาบาลภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 27 February 2015 )
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
การอบรมหลักสูตรการบำบัดรักษายาเสพติดแบบสากลระดับพื้นฐาน
Thursday, 12 February 2015
การอบรมหลักสูตรการบำบัดรักษายาเสพติดแบบสากลระดับพื้นฐาน
ระหว่างวันที่ 9  กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม  2558

        ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยและประชาคมโลก ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งกรมการแพทย์โดยสถาบันธัญญารักษ์และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ภูมิภาคถือเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทหน้าที่ด้านการพัฒนาวิชาการการบำบัดรักษายาเสพติด และในโอกาสที่ภูมิภาคเอเชีย ได้รวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกัน ในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) นี้โดยเป้าหมายการดำเนินงานความร่วมมือในหลาย ๆ ด้านและโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ซึ่งต้องร่วมกันดำเนินการทั้งด้านการป้องกัน การปราบปราม และการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 12 February 2015 )
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 10 จาก 25
www.thanyarak.go.th, 60 Prachatipat Thanyaburi Pathumthani 12130 Tel 02-5310080-4