หน้าแรก

หลักสูตรการบำบัดรักษายาเสพติดแบบสากล
Wednesday, 25 January 2017

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 16 February 2017 )
Matrix Program รุ่นที่ ๑
Monday, 23 January 2017
 หลักสูตร : การบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอกตามรูปแบบ Matrix Program รุ่นที่ ๑
วันที่ ๑๖-๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๙ ชั้น ๕ ตึกอำนวยการ
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 23 January 2017 )
ประชุมวิชาการพยาบาลยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ ๘
Wednesday, 11 January 2017
- กำหนดการประชุมวิชาการพยาบาลยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ ๘
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 23 January 2017 )
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางผู้ใช้ยาและสารเสพติด
Tuesday, 08 November 2016
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 10 January 2017 )
Tramadol ภัยร้ายใกล้ตัว
Friday, 30 December 2016

     สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ได้ศึกษาผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาทรามาดอล (Tramadol) และสี่คูณร้อย ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมาพบว่าผู้เข้ารับการบำบัดรักษากลุ่มนี้มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี2557 – 2559 พบผู้ป่วย Tramadol จำนวน 5 ราย 9 ราย และ 46 ราย ตามลำดับ ส่วนผู้ป่วยสี่คูณร้อยจำนวน 50 ราย 80 รายและ 114 รายตามลำดับ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เสพเมื่อหายาที่ผิดกฎหมายไม่ได้ก็จะหายาที่สามารถซื้อได้ง่ายจากร้านขายยาแทน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 30 December 2016 )
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
www.thanyarak.go.th, 60 Prachatipat Thanyaburi Pathumthani 12130 Tel 02-5310080-4