หน้าแรก

โครงการอบรมปี 2558
Thursday, 27 November 2014
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 27 November 2014 )
สมเด็จพระราชชนนีของประเทศภูฏาน
Thursday, 22 January 2015

การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูแห่งชาติบรมราชชนนี
ของสมเด็จพระราชชนนีอาชิ  เชริง  เป็ม  วังชุก  และเจ้าหญิง  อาชิ  ชิมิ  ยัมซัม
ระหว่างวันที่ 12-13  มกราคม  2558
วัตถุประสงค์ :  เพื่อทรงศึกษาดูงานและร่วมมือกับสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูแห่งชาติบรมราชชนนี  ในขอบเขตการปฏิบัติงานด้านการบำบัดรักษา การติดต่อ ทักษะเบื้องต้นด้านโปรแกรม  และการแลกเปลี่ยนความรู้สำหรับการจัดตั้งสถานฟื้นฟูแห่งใหม่ ณ ประเทศภูฏาน
ขอบเขตความร่วมมือ 5 ด้าน ได้แก่  
  1. ให้  PMNIDAT เป็นต้นแบบด้านการบำบัดรักษา/การปฏิบัติของ PMNIDAT (ผู้ป่วยใน-ผู้ป่วยนอก)
     วิธีการของ PMNIDAT  ที่ใช้ (FAST and  MATRIX ของผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก)  ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค  ดังนั้น  YDF (Youth Development Fund)  สามารถศึกษาดูงานและนำไปใช้เป็นต้นแบบใหม่ในศูนย์ใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น
  2. ความร่วมมือด้านการฟื้นฟูทักษะทางวิชาชีพของ PMNIDAT
     “การงานอาชีวะบำบัด”  มีส่วนช่วยให้ผู้เข้ารับการรักษาเข้มแข็งและมีกำลังในการต่อสู้ปัญหาโดยการให้อาชีพแก่พวกเขา  PMNIDAT เป็นสถาบันที่ให้ความสำคัญในทักษะด้านการฟื้นฟู  โดย YDF  สามารถศึกษาดูงานและจัดตั้งโปรแกรมบางรูปแบบกับศูนย์ฟื้นฟูและ DICs แห่งใหม่ที่กำลังจะจัดตั้ง
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 22 January 2015 )
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
เปิดรับสมัครหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
Friday, 02 March 2012

 หลักสูตร "พยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด"

Program  of Nursing Specialty in Drug and  Substance  Abuse  Users
รุ่นที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ระหว่างวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เพื่อพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพในการปฏิบัติการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด

กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๑ ๐๐๘๐-๗ ต่อ ๕๑๔, ๔๙๒ โทรสาร
๐ ๒๙๙๘ ๙๑๗๘

Download
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 21 January 2015 )
การประชุมวิชาการพยาบาลยาเสพติดแห่งชาติครั้งที่ ๖
Thursday, 20 November 2014

 การประชุมวิชาการพยาบาลยาเสพติดแห่งชาติครั้งที่ ๖
เรื่อง พยาบาลยาเสพติด : ก้าวสู่ความเป็นเลิศ
ขณะนี้ปีดการรับสมัครแล้ว(เต็ม)

         เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายคนทำงานยาเสพติด วันที่ ๒๖ - ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จ.อุดรธานี สมัครภายในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘

* สมัครเข้าร่วมประชุม โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน
* รับจำนวนจำกัด เฉพาะผู้สมัคร ๒๐๐ ท่านแรก

กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๑ ๐๐๘๐-๗ ต่อ ๕๑๔, ๔๒๙ โทรสาร ๐ ๒๙๙๘ ๙๑๗๘

Download

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการพยาบาลยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 6

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 13 January 2015 )
Narcotic Anonymous(NA)
Wednesday, 24 December 2014

         สถาบันธัญญารักษ์ ได้นำกลุ่มเอ็นเอ (NA) มาพัฒนา ๒ ครั้ง ครั้งแรกเมื่อประมาณปี ๒๕๓๗ - ๒๕๓๘ และในครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๔๒ – ๒๕๔๓ แต่ก็พบกับปัญหาทำให้ต้องล้มเลิกไป ปัญหาที่พบเป็นตัวบทของเนื้อหาที่ใช้ในการดำเนินการกลุ่มแปลจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทย ทำให้อาจมีความคลาดเคลื่อน สมาชิกไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้และทำให้ไม่เห็นความสำคัญที่แท้จริง รวมทั้งนักบำบัดที่จะต้องเป็นผู้เอื้ออำนวยให้เกิด กลุ่มดังกล่าวก็ยังขาดความเข้าใจที่ชัดเจน

         ภายหลังจากที่ทีมงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าพบกับผู้แทนสมาคมเอ็นเอ (NA) โลก จึงพบว่ายังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในหลักการที่สำคัญและเห็นว่ากลุ่มเอ็นเอ (NA) เป็นกลุ่มที่จะนำไปสู่การช่วยให้ผู้ติดยาเสพติดสามารถหยุดใช้ยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน กลุ่มภารกิจบริการวิชาการและกลุ่มงานจิตวิทยา กลุ่มภารกิจสนับสนุนวิชาการ จึงเห็นควรที่จะนำรูปแบบดังกล่าวเข้ามาพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยจึงนำกลุ่มเอ็นเอกลับมาใช้กับผู้ช่วยเหลือคนไข้ และพี่เลี้ยงอาสา

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 24 December 2014 )
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 10 จาก 21
www.thanyarak.go.th, 60 Prachatipat Thanyaburi Pathumthani 12130 Tel 02-5310080-4