หน้าแรก

MATRIX PROGRAM รุ่นที่2
Monday, 08 February 2016

หลักสูตร การบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอก
ตามรูปแบบ MATRIX PROGRAM รุ่นที่ 2 วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2559
ประชุมวิชาการพยาบาลยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ ๗
Tuesday, 15 December 2015
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการพยาบาลยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ ๗
Stronger Together: เครือข่ายเข้มแข็งสู่คุณภาพการพยาบาลยาเสพติด
ณ โรงแรมบี.พี. สมิหลาบีช จังหวัดสงขลา  วันที่ ๒๘ – ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙
- Download เอกสารประกอบการบรรยาย
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 01 February 2016 )
โครงการอบรมปี 2559
Wednesday, 09 December 2015
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 09 December 2015 )
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางผู้ใช้ยาและสารเสพติด
Friday, 25 September 2015

 หลักสูตร "พยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด"

Program  of Nursing Specialty in Drug and  Substance  Abuse  Users
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพให้มีความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด โดยสามารถปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวม เพื่อส่งเสริม ป้องกันการใช้ยาและสารเสพติดในเด็ก เยาวชนและบุคคลทั่วไป ร่วมถึงบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่ใช้ยาและสารเสพติด สามารถพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพของการพยาบาลให้มีความคุ้มทุน และที่สำคัญจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเสริมความมั่นใจให้กับผู้ปฏิบัติงานให้สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในส่วนที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 16 December 2015 )
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
การประชุมเชิงปฏิบัติการทีมผู้เยี่ยมสำรวจ
Tuesday, 24 November 2015
       การประชุมเชิงปฏิบัติการทีมผู้เยี่ยมสำรวจ (Surveyor) ด้านพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานบำบัดฟื้นฟูทุกระบบทั่วประเทศ เพื่อพัฒนา ปรับปรุงข้อกำหนดและเกณฑ์มาตรฐานสำหรับสถานพยาบาลยาเสพติด ๓ ระบบให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ในระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 24 November 2015 )
www.thanyarak.go.th, 60 Prachatipat Thanyaburi Pathumthani 12130 Tel 02-5310080-4