หน้าแรก

การประชุมเชิงปฏิบัติการทีมผู้เยี่ยมสำรวจ
Tuesday, 24 November 2015
       การประชุมเชิงปฏิบัติการทีมผู้เยี่ยมสำรวจ (Surveyor) ด้านพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานบำบัดฟื้นฟูทุกระบบทั่วประเทศ เพื่อพัฒนา ปรับปรุงข้อกำหนดและเกณฑ์มาตรฐานสำหรับสถานพยาบาลยาเสพติด ๓ ระบบให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ในระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 24 November 2015 )
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการเสพติด
Friday, 20 November 2015
 ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการเสพติด
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี  ขอเชิญชวนผู้สนใจ  ส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการเสพติด  เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านยาเสพติด
โดยส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ลงวารสารได้ที่
         สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 60 ถ.พหลโยธิน  ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 Tel. 02-531-880-8 ต่อ 341, 404
หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.thanyarak.go.th
email:
คำแนะนำผู้นิพนธ์
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 20 November 2015 )
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
Monday, 09 November 2015

          นายแพทย์วิโรจน์ วีรชัย ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการและส่งเสริมภาพลักษณ์สำหรับบุคลากรของสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีและโรงพยาบาลธัญญารักษ์ภูมิภาค ระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางผู้ใช้ยาและสารเสพติด
Friday, 25 September 2015

 หลักสูตร "พยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด"

Program  of Nursing Specialty in Drug and  Substance  Abuse  Users
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพให้มีความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด โดยสามารถปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวม เพื่อส่งเสริม ป้องกันการใช้ยาและสารเสพติดในเด็ก เยาวชนและบุคคลทั่วไป ร่วมถึงบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่ใช้ยาและสารเสพติด สามารถพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพของการพยาบาลให้มีความคุ้มทุน และที่สำคัญจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเสริมความมั่นใจให้กับผู้ปฏิบัติงานให้สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในส่วนที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 02 November 2015 )
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
มหกรรมคุณภาพ-PMNIDAT แลกเปลี่ยน-เรียนรู้-สู่คุณภาพ
Friday, 30 October 2015
       นายแพทย์วิโรจน์  วีรชัย ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เป็นประธานเปิดงาน “ มหกรรมคุณภาพ -  PMNIDAT แลกเปลี่ยน-เรียนรู้-สู่คุณภาพ” ในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2558 ห้องประชุมนายแพทย์วิทุรแสงสิงแก้วชั้น 5 ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 30 October 2015 )
www.thanyarak.go.th, 60 Prachatipat Thanyaburi Pathumthani 12130 Tel 02-5310080-4