หน้าแรก

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
Wednesday, 26 August 2015
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การบูรณาการจัดเก็บตัวชี้วัดที่จำเป็นและเหมาะสม

สำหรับการบันทึก ติดตามประเมินผล ด้านการดูแลผู้ติดยาเสพติด
วันที่ 24 สิงหาคม 2558
ณ.โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จ.ปทุมธานี
  
        เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักวิชาการกรมการแพทย์ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี โรงพยาบาลธัญญารักษ์ภูมิภาค และสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์จัดระบบการจัดเก็บ รวบรวม บันทึกข้อมูลผลการบำบัดรักษายาเสพติด สารเสพติด สุรา และบุหรี่
 ซึ่งเป็นยาเสพติดที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีระบบการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานการบำบัดรักษายาเสพติดอย่างเป็นระบบ สร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่าง ๆ มีการวัดเทียบเคียงผลลัพธ์การบำบัดรักษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการร่วมกับงานคุณภาพของโรงพยาบาล และใช้โปรแกรมข้อมูลจากโครงการ THIP หรือ Thailand Hospital Indicator Project ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
Download เอกสารประกอบการประชุม
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 26 August 2015 )
ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
Friday, 10 July 2015

          ก้าวใหม่งานวิชาการยาเสพติดระดับนานาชาติ : กรมการแพทย์ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วย The Colombo Plan Secretariat โดย ICCE (International Centre for Certification and Education of Addiction Professionals) ได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาวิชาการและบุคลากรด้านการบำบัดรักษายาเสพติด ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 10 July 2015 )
เปิดรับสมัครหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
Friday, 02 March 2012

 หลักสูตร "พยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด"

Program  of Nursing Specialty in Drug and  Substance  Abuse  Users
รุ่นที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ระหว่างวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เพื่อพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพในการปฏิบัติการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๑ ๐๐๘๐-๗ ต่อ ๕๑๔, ๔๙๒ โทรสาร
๐ ๒๙๙๘ ๙๑๗๘

-Download
- หนังสือเลื่อนการอบรม

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 07 August 2015 )
หลักสูตรการบำบัดผู้ป่วยยาและสารเสพติด
Thursday, 09 July 2015
 หลักสูตรการบำบัดผู้ป่วยยาและสารเสพติดด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม
(Cognitive Behavioral Therapy)

สถาบันธัญญารักษ์ เปิดหลักสูตรการบำบัดผู้ป่วยยาและสารเสพติดด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavioral Therapy) ทั้งหมด ๕ รุ่น 

- รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓-๖ สิงหาคม ๒๕๕๘
- รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘
- รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
- รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม-๓ กันยายน ๒๕๕๘
- รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๗-๑๐ กันยายน ๒๕๕๘  
เฉพาะผู้ที่สังกัดอยู่ในเขตบริการสุขภาพ , , ,
เขตบริการสุขภาพ ที่ ๓ ชัยนาท กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี
เขตบริการสุขภาพ ที่ ๔ นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นครนายก
เขตบริการสุขภาพ ที่ ๔ กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
เขตบริการสุขภาพ ที่ ๖ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว สมุทรปราการ จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง
สถาบันฯสนับสนุนที่พัก ๓ คืน ไม่เสียค่าลงทะเบียน ส่วนค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง เบิกจากต้นสังกัด
- นังสือเชิญประชุม
อบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานถ่ายทอดเทคโนโลยี เบอร์
๐ ๒๕๓๑ ๐๐๘๐-๗ ต่อ ๓๖๑, ๔๕๑, ๔๗๙

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 13 August 2015 )
ประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติครั้งที่ ๑๖
Friday, 13 February 2015
- หนังสือเชิญประชุม
- กำหนดการประชุมวิชาการครั้งที่ 16
- เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ (เฉพาะที่อนุญาติให้เผยแพร่ได้)

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 13 July 2015 )
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 10 จาก 28
www.thanyarak.go.th, 60 Prachatipat Thanyaburi Pathumthani 12130 Tel 02-5310080-4